Wij leveren enkel in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Henegouwen.

Algemene voorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. De verkoper wijst de koper-consument (met woonplaats binnen de EU) in het bijzonder uitdrukkelijk op de inhoud van artikel 8, handelend over het Verzakingsrecht.

1. Identificatie van de verkoper

Naam ondernemer: Tuincentrum De Molen BVBA
Maatschappelijke zetel: Stationsstraat 131, 8552 Moen
Tefoonnummer: +32 (0)56 65 60 70
Email: info@tuincentrum-demolen.be
BTW-identificatienummer: BE0465.150.533

Bereikbaar van op maandag - zaterdag van 9u - 12u30 en 13u30 - 18u (uitgezonderd dinsdag).

2. Algemeen / toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten uit het assortiment dat Tuincentrum De Molen aanbiedt in zijn webwinkel en elke online aankoop die de koper plaatst bij Tuincentrum De Molen.

De koper erkent de algemene voorwaarden te kennen, vooraleer hij de bestelling plaatst.

3. Het aanbod

Tuincentrum De Molen biedt in de webshop een zo volledige en duidelijk mogelijke omschrijving aan van het product. Deze moet de koper toelaten om een beoordeling te maken van het product. Als Tuincentrum De Molen gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Deze afbeeldingen geven een indruk van hoe een bepaald product eruit ziet. Het geleverde product kan een kleine afwijking vertonen tov de afbeelding.

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Tuincentrum De Molen niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • de wijze van betaling,
 • aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Indien een product tijdelijk niet op voorraad is, wordt dit op gepaste wijze gecommuniceerd. Mocht de koper intussen de goederen reeds besteld hebben, zal de verkoper contact opnemen. Er kan afgesproken worden om een alternatief product ter beschikking te stellen. Het verschil in waarde wordt in dat geval bijgepast door de koper of verkoper. De koper kan ook opteren om af te zien van de aankoop van het desbetreffende product. In dat geval wordt het betaalde bedrag teruggestort.

4. Overeenkomst

Het verkoopscontract wordt opgemaakt bij de laatste stap van de bestelprocedure. Zodra u een bestelling plaatst wordt deze bestelling per e-mail bevestigd. Deze bevestigingsmail , aanvaardt u als overeenkomst en de van rechtswege de volledige, onderhavige algemene voorwaarden en verklaart u deze van toepassing op de hele transactie.

Tuincentrum De Molen staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

De koper en Tuincentrum De Molen komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra de bestelling werd geplaatst. Het ontbreken van een gewone handtekening meer in het bijzonder doet niet af aan de verbindende kracht van de overeenkomst.

De koper is verantwoordelijk voor alle informatie die hij aan Tuincentrum De Molen verschaft bij het plaatsen van een bestelling. Tuincentrum De Molen kan in geen geval worden aangesproken voor het feit dat hij de verkochte goederen niet of niet tijdig kon leveren indien blijkt dat de coördinaten van de geadresseerde niet correct werden ingevoerd.

5. Prijzen

Alle prijzen staan vermeld in euro en btw inclusief.
Transportkosten worden altijd extra in rekening gebracht volgens het aantal km  x een basisbedrag in euro op de prijs geleverd.
Tuincentrum De Molen BVBA behoudt zich het recht om ieder moment de prijzen aan te passen volgens de markt.
Tuincentrum De Molen BVBA is niet verantwoordelijk voor (tik)fouten in prijszetting die vermeld staan op de website www.schorskopen.be.

6. Betaling

Enkel goederen die via het beschikbare ogone systeem met Visa, Mastercard en Bancontact zijn betaald, zullen worden geleverd. Elke uitzondering hierop moet telkens bevestigd worden door Tuincenter De Molen BVBA. De koop komt tot stand van zodra de bevestigingsmail door de koper ontvangen is.

De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

De leverings- of afgifteplicht van de verkoper wordt pas definitief op het ogenblik van de integrale betaling van de prijs (inclusief alle opeisbare kosten en taksen) door de koper. Zolang geen betaling tussenkomt, behoudt Tuincentrum De Molen BVBA zijn eigendomsrecht op de aangekochte producten.

7. Eigendomsrecht

Tuincentrum De Molen BVBA blijft eigenaar van de goederen tot ze betaald zijn.  Men kan dus niet volledig over de producten beschikken, wanneer deze nog niet betaald zijn.  De koper blijft verantwoordelijk  voor vernietiging, verwerking of beschadiging van de producten, tot deze voldaan zijn.

8. Levering/afhaling/verzending

Tuincentrum De Molen BVBA zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de klant kenbaar heeft gemaakt.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Tuincentrum De Molen zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

Op het bestelformulier kan de koper aangeven of de producten afgehaald zullen worden of geleverd moeten worden.

Bij levering door de verkoper is de schade opgelopen aan de goederen tijdens het transport de aansprakelijkheid van de verkoper. De eventuele schade dient dan wel binnen de 2 dagen na ontvangst van de goederen te worden meegedeeld. Zoniet kan er geen sprake zijn van terugname of vervanging van de goederen en blijven alle betaalde bedragen t.a.v.  de verkoper in diens hoofde integraal verworven. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering.

Bij afhaling door de koper is de verkoper niet verantwoordelijk voor de schade van de goederen veroorzaakt door het transport.

Er wordt enkel in België geleverd. Voor levering buiten België kunnen de voorwaarden via email aangevraagd worden.

9. Verzakingsrecht

In geval van verkoop op afstand, waarbij de goederen verzonden worden en niet ter plaatse afgehaald, en indien het een koper woonachtig in de EU betreft, heeft deze het recht om van de aankoop af te zien, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen een termijn van 14 werkdagen, zaterdag inbegrepen, vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Deze verzaking moet binnen de periode van 14 dagen schriftelijk gecommuniceerd worden aan de verkoper. De koper dient de producten op eigen kosten terug te bezorgen binnen de 2 werkdagen nà de schriftelijke melding van verzaking. Enkel producten die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en aankoop/ontvangstbewijs kunnen worden teruggenomen. De koper beschikt evenwel niet over dit recht zo het de aankoop van producten betreft die door hun aard niet kunnen teruggezonden  worden of snel (kunnen) bederven of verouderen (zoals  graszoden en grasmatten, bloemen, planten, bomen, bloembollen,-gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige producten, producten waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd.

10. Klachten

Eventuele klachten dienen binnen de 2 dagen na ontvangst van het product volledig en duidelijk omschreven worden en met fotomateriaal ingediend worden via Info@schorskopen.be . Klachten buiten deze termijn worden niet meer als geldend aanvaard.

Schorskopen.be verbindt zich ertoe elke klacht binnen een termijn van 14 dagen gerekend van de datum van ontvangst te behandelen en te beantwoorden.

11. Aansprakelijkheid m.b.t. de werking van de website en m.b.t. de ter beschikking gestelde informatie

Tuincentrum De Molen geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Tuincentrum De Molen verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Tuincentrum De Molen levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.

Indien de website of bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, of indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten, zal Tuincentrum De Molen de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Tuincentrum De Molen kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kunt u de beheerder van de site contacteren op Info@schorskopen.be. De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

12. Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, opnames, of enig andere manier, zonder voorafgaandelijk, schriftelijke toestemming van de uitgever of de respectievelijke eigenaar van de data. Foto’s en andere data zijn beschermd door intellectuele rechten en mogen niet gekopieerd worden. De intellectuele rechten behoren toe aan Tuincentrum De Molen. Tuincentrum De Molen behoudt zich het recht voor schadevergoeding te claimen zo zij hier inbreuken dient op vast te stellen.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd en meer in het bijzonder de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk.

14. Privacy verklaring

Alle door u verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld, overeenkomstig de nationale en Europese regelgeving. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestellingen correct af te handelen, Uw vragen te beantwoorden, onze nieuwsbrief te verzenden en om U op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van onze producten en diensten. Uw gegevens zullen nóóit in het bezit van derden worden gesteld.

De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Tuincentrum De Molen – info@tuincentrum-demolen.be. Indien u uw gegevens wenst te consulteren of aan te passen, dan kunt u dit doen door in te loggen in uw account die u aangemaakt heeft bij uw registratie. U zult uw gegevens daar terugvinden en kunnen aanpassen. Tuincentrum De Molen is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegeven.

Aanvullende informatie

 • Bestellen: Een bestelling is definitief geplaatst na het doorlopen van het bestelproces, het akkoord gaan met de algemene voorwaarden, kiezen van een betaalmethode en de melding op uw scherm dat uw bestelling is geplaatst.
   
 • Wijzigingen: Na het sluiten van de overeenkomst kunt u uitsluitend nog wijzigingen doorgeven die geen invloed hebben op het totaal te betalen of reeds betaalde bedrag en op voorwaarde dat uw bestelling nog niet verwerkt is. Indien een wijziging niet meer verwerkt kan worden krijgt u daar (tijdens kantooruren) z.s.m. bericht over. Wijzigingen kunnen per email of telefoon worden doorgegeven.
   
 • Betaalmethoden: Mr. Cash (internetbankieren), Direct Banking, Paypal en Creditcard.